Klauzula RODO

W Trener Proforma wiemy jak ważna jest Państwa prywatność, dlatego stworzyliśmy nową Politykę Prywatności zgodną z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (zwanym dalej „RODO”) .

 1. Właściciel serwisu Firma: MARPOL Marcin Jałowiecki ul. Nałkowskiej 16a, 41-700 Ruda Śląska, REGON: 277499312, NIP: 6342440662, jest administratorem w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 2. Administrator oraz Operator chronią dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją poprzez odpowiednie zabezpieczenia systemowe i techniczne.

 3. Właściciel serwisu informuje, iż dane osobowe użytkowników serwisu podane w formularzach zamówień i/lub kontaktowych będą przetwarzane wyłącznie do jak najlepszego świadczenia konkretnych usług serwisu.  W celu realizacji usług za pośrednictwem Serwisu, właściciel Serwisu może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

 4. Podanie przez użytkownika serwisu jego danych w postaci imienia, nazwiska, adresu oraz numeru telefonu i adresu e-mail jest dobrowolne, jednakże bez tych danych Właściciel nie będzie w stanie zrealizować zamówienia

 5. Właściciel Serwisu nie przekazuje oraz nie sprzedaje, ani nie użycza danych osobowych użytkownika żadnym osobom trzecim, ani firmom, instytucjom czy organizacjom działającym na terenie Polski, jaki poza nim, za wyjątkiem podmiotów wspierających Właściciela Serwisu przy realizacji zamówienia, w szczególności biura rachunkowego oraz podwykonawców IT, przy czym nastąpi to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

 6. Dane osobowe użytkownika nie zostaną przekazane do państwa trzeciego, chyba że serwery, na których właściciel serwisu przechowuje dane będą znajdować się w państwie uznanym przez Komisję Europejską za gwarantujące odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

 7. W przypadku zamówienia obejmującego plany dietetyczne zakres danych, które użytkownik musi podać może być szerszy, w tym także obejmować dane dotyczące m.in. stanu zdrowia użytkownika, jego masy ciała, czy obwodów poszczególnych partii ciała.

 8. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji czy Administrator oraz Operator przetwarzają dane zgodnie z ich celem.

 9. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.

 10. Użytkownik może sam dokonać zmiany swoich danych poprzez panel Użytkownika w serwisie internetowym Trener Proforma, bądź wystąpić do Administratora z prośbą o ich zmianę lub sprostowanie, w momencie gdy są nieprawidłowe lub niekompletne.

 11. Użytkownikowi przysługuje prawo do bycia zapomnianym – całkowitego usunięcia danych, w tym celu powinien wystąpić do Administratora poprzez adres mailowy: biuro@trenerproforma.pl. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych, w przypadku opisanym w pkt XIII.

 12. Użytkownik może wystąpić do Administratora z żądaniem przeniesienia uprzednio przekazanych przez Użytkownika danych do innego Administratora

 13. Dane osobowe Użytkowników uzyskane w celu wykonania umowy będą przetwarzane tak długo, jak będzie to konieczne w celu wykonania umowy, a następnie przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie mogą być wystosowane wobec Administratora tj. roszczenia z tytułu rękojmi, lub roszczenia pochodzące od organów podatkowych (do 5 lat).

 14. Dane osobowe Użytkowników uzyskane na podstawie zgody na przetwarzanie w celach marketingowych, będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

 15. Administrator może zostać zobowiązany do przekazania danych osobowych Użytkownika, na żądanie odpowiednich służb i organów tj. sądu czy prokuratora, bez wiedzy Użytkownika tylko na podstawie obowiązujących przepisów prawa po wcześniejszej weryfikacji ich zasadności.

 16. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy wypełnienia obowiązku informacyjnego, oraz innych na nim spoczywających, w przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie możliwości oszustwa i podszycia się pod Użytkownika.

 17. Administrator oświadcza, że nie stosuje mechanizmów polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.